Vyhľadávanie

V ponuke je 15 nehnuteľností.

Podmienky spolupráce

Povinnosti Sprostredkovateľa - Realitnej kancelárie VITOREAL s.r.o. 


 • Sprostredkovateľ je povinný uskutočňovať svoj záväzok s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere, je povinný konať v súlade s jeho poverením a rozumnými pokynmi, dbať na záujmy záujemcu, ktoré pozná alebo mal by poznať, inak v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami,
 • Sprostredkovateľ zaradí predmet sprostredkovania do databázy Sprostredkovateľa, umožňuje realizovať inzerciu v tlačových a elektronických médiách, ako aj ponúknuť predmet sprostredkovania v rámci spoločnej spolupráce aj iným realitným kanceláriám a Sprostredkovateľom
 • činnosť Sprostredkovateľa zahŕňa aj vyhľadávania tretích osôb, ktoré majú záujem uzavrieť zmluvu, vrátane obstarávania potrebných dokladov a listín, zúčastňovania sa rokovaní o uzavretí zmluvY medzi záujemcom a treťou osobou, ako aj vytvárania podmienok potrebných k uzavretiu zmluvy.
 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, oznamovať záujemcovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie, o uzavretí sprostredkovávaného obchodu.
 • Sprostredkovateľ sa zaväzuje, vyvíjať, podľa pokynu záujemcu a po dojednanú dobu, činnosť smerujúcu k tomu, aby mal záujemca príležitosť uzavrieť s treťou osobou sprostredkúvavanú zmluvu ,
 • rokovať s tretími osobami o uzavretí zmluvy a tretie osoby informovať o skutočnostiach súvisiacich so sprostredkovávaným obchodom,
 • Sprostredkovateľ je povinný odovzdávať záujemcovi, vždy, keď o to záujemcapožiada, informáciu o svojej činnosti a všetkých okolnostiach dôležitých pre rozhodovanie záujemcu uzavrieť zmluvu.

Povinnosti a práva Klienta


 • Záujemca sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, oznamovať sprostredkovateľovi skutočnosti, ktoré majú pre neho rozhodujúci význam, pre plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
 • Záujemca sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu poskytol sprostredkovateľ, v rámci jeho činnosti podľa tejto zmluvy, neoznámi bez súhlasu sprostredkovateľa iným osobám, alebo ich nevyužije pre seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami sprostredkovateľa.
 • Záujemca vyhlási, že uzavretiu sprostredkovávaného obchodu nebránia žiadne prekážky (právne vady ani iné okolnosti), že žiadne tretie osoby nemajú a ani nebudú mať k predmetu sprostredkovania žiadne práva mimo tých, ktoré sú známe pri preberaní nehnuteľnosti do ponuky sprostredkovateľa. Zároveň sa záujemca zaväzuje, že v prípade, ak by sa počas spolupráce takéto prekážky a práva vyskytli, vykoná všetky potrebné úkony, aby boli bez zbytočného odkladu odstránené.
 • .Záujemca sa zaväzuje a nesie povinnosť umožniť obhliadky nehnuteľnosti v čase podľa požiadavky sprostredkovateľa, zaväzuje sa predložiť sprostredkovateľovi všetky podklady, ktoré sú dôležité  pre jednania pri uzatváraní sprostredkúvanej zmluvy, najmä aktuálny list vlastníctva a nadobúdaciu zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Za správnosť údajov uvedených v menovaných dokumentoch sprostredkovateľ nezodpovedá.